Mattig Management Partners: Neueröffnung Niederlassung Bratislava
 

Kontakt

Mattig Management Partners s.r.o.
Frantiskanske Namestie 7
SK-811 01 Bratislava
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Mattig Management Partners: FinEERGo-Dom projekt
 

Mattig Management Partners je slovenským partnerom projektu FinEERGo-Dom. Tento štvorročný projekt, financovaný EÚ v rámci Horizon 2020 (Grantová dohoda č. 8470590), na základe úspešnej implementácie mechanizmu financovania energetickej efektívnosti budov v Lotyšsku (s názvom LABEEF), replikuje schému v ďalších piatich krajinách – v Poľsku (KAPE), na Slovensku a v Rumunsku (MMP), Bulharsku (Econoler, Stage AI) a v Rakúsku (Rakúska energetická agentúra). Projekt by mal priniesť investície vo výške 340 miliónov eur, obnovu 1,5 milióna štvorcových metrov a úsporu 160 GWh ročne.
Tímu projektu FinEERGo-Dom sa podarilo vyvinúť platformu SUNShINE, pomocou ktorej je možné riadiť projekty renovácie a analyzovať úspory energie. Platforma bola vyvinutá na podporu projektu renovácie v rôznych fázach (plánovanie, realizácia renovácie, ako aj údržba a monitorovanie spotreby energie). Využívajú ju všetky zainteresované strany v projekte obnovy - od vlastníkov alebo užívateľov budov, poskytovateľov energetických služieb (ESCO), investorov a finančných inštitúcií až po projektantov a stavebné spoločnosti.
 
Na platforme je možné ukladať všetky dokumenty projektu, ako sú napríklad plány stavby, údaje o spotrebe energie alebo zápisnice zo stretnutí. Registrované a schválené organizácie a spoločnosti si potom môžu tieto dokumenty a informácie prezerať. Napríklad poskytovateľ energetických služieb môže sledovať údaje o spotrebe energie, aby sa uistil, že vykonávaná rekonštrukcia má plánovaný účinok. Podľa potreby sa potom môžu realizovať nápravné opatrenia, napríklad optimalizácia vykurovacieho systému.
Viac podrobností o projekte FinEERGo-Dom je možné nájsť na webovej stránke projektu Fineergodom
Platforma SUNShINE - Sunshine